𫠮 (2B82E)
image of 𫠮 (2B82E)
Vietnam: Dictionary on Nom (Từ điển chữ Nôm) Dictionary on Nom of Tay ethnic (Từ điển chữ Nôm Tày) Lookup Table for Nom in the South (Bảng tra chữ Nôm miền Nam)

Primitive Zhengma

codefull code
hbai